Přihlášení

Košík
0.00 EUR

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
 

článek I.
úvodní ustanovení


1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen "VSP", upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serverů Pipes.cz mezi prodávajícím Pipes Bohemia a kupujícím.
2. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.
3. Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.
4. Je – li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VSP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.
5. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na výše uvedených serverech. Dále jen „server“ nebo „servery“.
6. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.
7. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem či prodejním kódem, základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus  s DPH (DPH ve výši 19%).
8. Je – li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží.
9. Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“) nebo prostřednictvím dopravce. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Po telefonické domluvě s prodávajícím je kupující oprávněn zboží převzít osobně v provozovně prodávajícího.
10. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.
11. Nabídka zboží zveřejněná na serveru a jeho cena včetně případné komerční slevy je platná po celou dobu zveřejnění.

 

článek II
uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží


a)objednávka zboží

Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, zadá elektronickou objednávku a odešle ji elektronicky prodávajícímu.

1. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.
2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.
3. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.
4. Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v dohodnuté lhůtě.
5. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než bude odeslána záloha a započata výroba.
6. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupující převezme objednané zboží,není –li dohodnuto jinak.


b) dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
2.  Kupující je povinen objednané zboží převzít.
3. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné odpovědné osobě, která se na označené adrese nachází a je oprávněna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.
4. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu a zaniká nárok na vrácení zálohy.
5. Kupující je povinen zaplatit doplatek ceny a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu
a) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,
b) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce.
6. Kupující je oprávněn zaplatit doplatek příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu, a to na účet prodávajícího vedeného u KB,                                    číslo 27-5258970277/0100, pokud není dohodnuto jinak. Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo jeho objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen doplatit cenu zboží i poštovné nebo přepravné předem.
7. Vlastnické právo ke zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.
8. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu,která slouží zároveň jako dodací list.
9. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu - dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.


článek III.
odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:

a) má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné     vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,
b) odpovídá požadavkům právních předpisů,
c) je dodáno v odpovídajícím množství,
d) účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.


článek IV.
ochrana osobních údajů


1. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.
2. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.
3. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.


článek V.
závěrečná ustanovení


1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.
2. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

   

© Copyright 2006 - Pipes Bohemia