Přihlášení

Košík
0.00 EUR

Reklamace

Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. Pokud zjistíte závadu na zboží, či rozdíl mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím, laskavě nás kontaktujte e-mailem na reklamation@pipes.cz  a náš pracovník s Vámi reklamaci neprodleně vyřídí. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že Vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Jelikož se jedná o ruční práci, nemají mírné odchylky ve velikosti a barvě vliv na kvalitu výrobků a proto je s tohoto důvodu nelze reklamovat.

1. Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.
2. Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího nebo elektronickou poštou.
3. Vadu použitého zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat  neprodleně po zjištění závady při převzetí zboží.
4. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit v originálním obalu a v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů.
5. Kupující je povinen při reklamaci předložit fakturu.
6. Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.
7. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.
8. Je – li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.
9. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající  kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.
10. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.
11.Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

Vadné zboží zašlete (nikoli dobírkou!) spolu s kopií faktury na naši adresu. Zboží Vám bude vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně Vám budou na bankovní účet vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží Vám bude zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od Vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

   

© Copyright 2006 - Pipes Bohemia